Diensten - 578089-2020

01/12/2020    S234

Italië-Valmadrera: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2020/S 234-578089

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Silea SpA
Postadres: via Leonardo Vassena 6
Plaats: Valmadrera
NUTS-code: ITC43 Lecco
Postcode: 23868
Land: Italië
E-mail: appalti.sileaspa@pec.it
Telefoon: +39 0341204411
Fax: +39 0341583559
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sileaspa.it
Adres van het kopersprofiel: https://sileaspa.acquistitelematici.it
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: rifiuti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — CIG: 8467207043

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 372 351.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC43 Lecco
NUTS-code: ITC46 Bergamo

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-485551

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizio di trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — CIG: 8467207043.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Montello SpA
Plaats: Montello
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 433 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 372 351.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020