Diensten - 578100-2020

01/12/2020    S234

Italië-Rome: Diensten voor privé-onderwijs

2020/S 234-578100

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INPS — Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti
Postadres: via Ciro il Grande 21
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00144
Land: Italië
E-mail: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
Telefoon: +39 0659054279
Fax: +39 0659054240
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inps.it
Adres van het kopersprofiel: www.inps.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ente pubblico non economico
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: previdenza e assistenza pubblica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proc. aperta per l'org. e gest. servizi socio-educativi presso il convitto dell’INPS «Luigi Sturzo» di Caltagirone (CT)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80590000 Diensten voor privé-onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata, per l’affidamento della «organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi, di portierato h24, di guardiania, di centralino, di assistenza infermieristica e di trasporto passeggeri presso il convitto dell’INPS «Luigi Sturzo» situato a Caltagirone (CT).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 053 417.05 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG17 Catania
Voornaamste plaats van uitvoering:

Convitto «Luigi Sturzo», via delle Industrie 2 — 95041 Caltagirone (CT).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento della «organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi, di portierato h24, di guardiania, di centralino, di assistenza infermieristica e di trasporto passeggeri presso il convitto dell’INPS «Luigi Sturzo» situato a Caltagirone (CT)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 216-530544
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Proc. aperta per l'org. e gest. servizi socio-educativi presso il convitto dell’INPS «Luigi Sturzo» di Caltagirone.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Nido D’argento società coop. sociale – Medea società cooperativa sociale onlus (Nido D’Argento società coop. sociale codice fiscale n. 03882030822, partita IVA n. 03882030822 — mandataria)
Postadres: via Cavalieri di Vittorio Veneto 15
Plaats: Partinico (PA)
NUTS-code: ITG12 Palermo
Postcode: 90047
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Nido D’argento società coop. sociale – Medea società cooperativa sociale onlus (Nido D’Argento società coop. sociale codice fiscale n. 03882030822, partita IVA n. 03882030822 — mandataria)
Postadres: via Cavalieri di Vittorio Veneto 15
Plaats: Partinico (PA)
NUTS-code: ITG12 Palermo
Postcode: 90047
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 262 835.06 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 053 417.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR del Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Postcode: 00196
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020