Diensten - 578113-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Nässjö: Systeem- en technisch advies

2020/S 234-578113

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nässjö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0548
Postadres: Rådhusgatan 28
Plaats: Nässjö
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 571 80
Land: Zweden
E-mail: claes.rostedt1@nassjo.se
Telefoon: +46 380-518014
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nassjo.se/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VAN-tjänstoperatör

Referentienummer: 036-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72220000 Systeem- en technisch advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 400 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000 Systeem- en technisch advies
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE2 SÖDRA SVERIGE
NUTS-code: SE21 Småland med öarna
NUTS-code: SE211 Jönköpings län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-480047

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

VAN-tjänstoperatör

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: InExchange Factorum AB
Nationaal identificatienummer: 556700-9971
Postadres: Box 133
Plaats: Skövde
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 541 23
Land: Zweden
E-mail: upphandling@inexchange.se
Telefoon: +46 739243203
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 377 400.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020