Diensten - 578114-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Sävsjö: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 234-578114

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sävsjö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0563
Postadres: Djurgårdsgatan 1
Plaats: Sävsjö
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 576 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Thomas Dalsmyr
E-mail: thomas.dalsmyr@savsjo.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.savsjo.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal hantverkstjänst för målningsarbeten

Referentienummer: 2020.95
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sävsjö kommun och de kommunala bolagen Sävebo AB, AB Sävsjö Industribyggnader, Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening och Njudung Energi Sävsjö AB bjuder in till anbudsgivning avseende hantverkstjänster för målningsarbeten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111400 Verf en wandbekleding
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sävsjö

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sävsjö kommun och de kommunala bolagen Sävebo AB, AB Sävsjö Industribyggnader, Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening och Njudung Energi Sävsjö AB bjuder in till anbudsgivning avseende hantverkstjänster för målningsarbeten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 056-133031
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Rangordnad som nr2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Byggmåleri Anders Apell AB
Nationaal identificatienummer: 556617-0675
Postadres: Storgatan 9
Plaats: Vetlanda
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 574 32
Land: Zweden
E-mail: anders@byggmaleri.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 571.70 SEK / Hoogste offerte: 596.66 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Rangordnad som nr 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sandå Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556467-7119
Postadres: Box 732
Plaats: Danderyd
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 182 17
Land: Zweden
E-mail: roxana.irani@sanda.se
Internetadres: http://www.sanda.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 571.70 SEK / Hoogste offerte: 596.66 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Rangordnad som nr 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M.P. Jonssons Måleri i Nässjö AB
Nationaal identificatienummer: 556531-6675
Postadres: Box 517
Plaats: Jönköping
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 551 17
Land: Zweden
E-mail: jenny@mpjonsson.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 571.70 SEK / Hoogste offerte: 596.66 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten Jönköping
Plaats: Sävsjö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020