Diensten - 578122-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Lidingö: Diensten voor bouweconomie

2020/S 234-578122

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Käppalaförbundet
Nationaal identificatienummer: 222000-0117
Postadres: Box 3095
Plaats: Lidingö
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 181 03
Land: Zweden
Contactpersoon: Johan Årström
E-mail: johan@arstrom.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kappala.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projectcontroller till Projekt 900K Käppalaförbundet

Referentienummer: KF2020-058
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71321100 Diensten voor bouweconomie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Käppalaförbundet genomför Projekt Käppala 900k, en omfattande ombyggnad av avloppsreningsverket på Lidingö för att möta det nya tillståndet.

Som stöd till projektledningen handlar vi upp en Senior Projektcontroller.

Se förfrågningsunderlaget för detaljer.

Välkomna med era anbud!

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Käppalaförbundet genomför Projekt Käppala 900k, en omfattande ombyggnad av avloppsreningsverket på Lidingö för att möta det nya tillståndet.

Som stöd till projektledningen handlar vi upp en Senior Projektcontroller.

Se förfrågningsunderlaget för detaljer.

Välkomna med era anbud!

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 225-553648
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Behovet har förändrats och bedöms täckas av befintliga resurser.

Se bifogat avbrytande beslut i massbrev till upphandlingsdokumentshämtare.

Visma annons: https://opic.com/id/aflasnrizk

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020