Diensten - 578159-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Diensten in verband met software

2020/S 234-578159

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bundesbank, Beschaffungszentrum
Postadres: Taunusanlage 5
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60329
Land: Duitsland
E-mail: marco.groh@bundesbank.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bundesbank.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bereitstellung und Implementierung einer Konferenzmanagement-Software als SaaS-Lösung inkl. begleitender Services

Referentienummer: 19-0010427
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bereitstellung und Implementierung einer Konferenzmanagement-Software als SaaS-Lösung inkl. begleiten-der Services.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main, Deutsche Bundesbank München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bereitstellung und Implementierung einer Konferenzmanagement-Software als SaaS-Lösung inkl. begleiten-der Services.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nach der ersten Wertungsrunde werden die 4 besten Anbieter um eine vierwöchige Teststellung sowie eine Vor-Ort-Präsentation in Frankfurt am Main, in der Zentrale der Deutschen Bundesbank (max. 1 Arbeitstag), gebeten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-269843
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-0010427
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: U2D | up2date solutions GmbH
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y63DGNQ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Str. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Es gilt eine Frist von 15 Kalendertagen gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Deutsche Bundesbank, Leiter des Beschaffungszentrums
Postadres: Wilhelm-Epstein-Straße 14
Plaats: Frankfurt am Main
Postcode: 60431
Land: Duitsland
Fax: +49 699566-502197
Internetadres: www.bundesbank.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020