Diensten - 578181-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Beheer van riolering

2020/S 234-578181

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OPHIS
Nationaal identificatienummer: 77918639400028
Postadres: 32 rue de Blanzat, CS 10522
Plaats: Clermont-Ferrand
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
Postcode: 63028
Land: Frankrijk
E-mail: contact@ophis.fr
Telefoon: +33 473411616
Fax: +33 473411641
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ophis.fr/espace-elus-pro/marches-publics/consultation-dce
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des réseaux d'assainissement 2020 — patrimoine OPHIS

Referentienummer: Ao Assainissement /Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90480000 Beheer van riolering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Réseaux horizontaux et fosses septiques. Les prestations pourront donner lieu à des bons de commande pour des interventions sur le patrimoine de l'OPHIS.

Forme de marché: ordinaire.

Attribution d'un marché unique.

Le délai d'exécution des prestations est de un an.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 133 056.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réseaux horizontaux et fosses septiques. Les prestations pourront donner lieu à des bons de commande pour des interventions sur le patrimoine de l'OPHIS.

Forme de marché: ordinaire.

Attribution d'un marché unique.

Le délai d'exécution des prestations est de un an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-450555
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Suez RV OSIS Sud Est
Postadres: 18 rue Lucien Langenieux
Plaats: Roanne
NUTS-code: FRK25 Loire
Postcode: 42300
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 264.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Postadres: 6 cours Sablon
Plaats: Clermont-Ferrand
Postcode: 63033
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Telefoon: +33 473146100
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional du règlement amiable
Postadres: 119 avenue du Maréchal de Saxe
Plaats: Lyon
Postcode: 69427
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 472847859
Fax: +33 472847855
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. adresse du greffe du tribunal administratif ci-dessus.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020