Diensten - 578216-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Mainz: Algemene overheidsdiensten

2020/S 234-578216

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesnetzagentur
Postadres: Canisiusstraße 21
Plaats: Mainz
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 55122
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibung@bnetza.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bnetza.de/beschaffung
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gutachten zu NEMO VIII – Los 1 von 3

Referentienummer: 2020/014a/Z25-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75110000 Algemene overheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Bundesnetzagentur prüft gemäß ihrer gesetzlichen Aufgabe den von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegten Netzentwicklungsplan. Im Rahmen dieser Prüfung werden Gutachten benötigt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 189 210.00 EUR / Hoogste offerte: 189 210.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314200 Energiebeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Am Sitz des Auftragnehmers und Besprechungen in Bonn.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prüfung des von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegten Netzentwicklungsplanes, verschiedene Gutachten gemäß Leistungsbeschreibung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verschiedene Bewertungskriterien gemäß Bewertungsmatrix / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 154-377210
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/014a/Z25-7
Benaming:

Gutachten zu NEMO VIII – Los 1 von 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DIgSILENT GmbH
Plaats: Gomaringen
NUTS-code: DE142 Tübingen, Landkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 224 089.67 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 189 210.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020