Diensten - 578237-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-München: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578237

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BWI GmbH
Postadres: Dachauer Straße 128
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80637
Land: Duitsland
Contactpersoon: Public Procurement
E-mail: bwi.fp.Ausschreibung-DL-Miniwettbewerb@bwi.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bwi.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: § 99 Nr. 2 GWB
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT Betriebs- und Dienstleistungen für die Bundesrepublik Deutschland

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2000124542 DL Implementierung und Erweiterung KENTIX Portfolio BWI

Referentienummer: 1006-CS-IT DL V3.0 Kat. 1-DB_EA-456
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

DL Implementierung und Erweiterung KENTIX Portfolio BWI.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gesamtmenge: 80 Auftragsumfang in Tagen Leistungsort: remote, Bördeland, Bonn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 095-216095
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

2000124542 DL Implementierung und Erweiterung KENTIX Portfolio BWI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle GmbH & Co. KG
Postadres: Pennefeldsweg 10
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53177
Land: Duitsland
E-mail: projektbuero.bonn@bechtle.com
Telefoon: +49 2286888-275
Fax: +49 2286888-100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internetadres: www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: siehe Ziffer VI.4.1)
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: siehe Ziffer VI.4.1)
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020