Diensten - 578265-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Perpignan: Diverse diensten

2020/S 234-578265

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Perpignan
Nationaal identificatienummer: 21660136900012
Postadres: place de la Loge
Plaats: Perpignan Cedex
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66931
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@mairie-perpignan.com
Telefoon: +33 468663279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mairie-perpignan.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cap'Ado Citoyen 2021 — vacances et loisirs pour les adolescents de 11 à 17 ans

Referentienummer: 20mdccpa23/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98300000 Diverse diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cap'Ado Citoyen 2021 — vacances et loisirs pour les adolescents de 11 à 17 ans — forme du marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 368 640.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Perceel nr.: lot 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi-activités de neige hiver: deux séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 28 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Perceel nr.: lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi-glisse hiver: deux séjours de cinq jours, 21 jeunes par séjour, soit 42 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Perceel nr.: lot 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi activités neige hiver: un séjour de cinq jours, quatorze places.

Durée du séjour en jours calendaires: cinq.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Perceel nr.: lot 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi-glisse hiver: deux séjours de cinq jours, 21 jeunes par séjour, soit 42 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature, cuisine et pratiques sportives: 11-14 ans

Perceel nr.: lot 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cuisine autrement un printemps/un été/un automne: trois séjours de cinq jours en internat, douze jeunes par séjour, soit 36 places.

Durée du séjour en jours calendaires: quinze.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 11-14 ans

Perceel nr.: lot 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Équitation un printemps/deux été/un automne: quatre séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 56 places.

Durée du séjour en jours calendaires: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités artistiques, culturelles et d'expression: 11-14 ans

Perceel nr.: lot 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les arts du spectacle un printemps/un été: deux séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 28 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Perceel nr.: lot 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi activités nature/montagne un printemps/deux été: trois séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 42 places.

Durée du séjour en jours calendaires: quinze.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Perceel nr.: lot 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi activités nature/montagne un printemps/deux été/un automne: quatre séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 56 places.

Durée du séjour en jours calendaires: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Perceel nr.: lot 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Équitation un printemps/deux été/un automne: quatre séjours de cinq jours, douze jeunes par séjour, soit 48 places.

Durée du séjour en jours calendaires: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 11-12 ans

Perceel nr.: lot 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi activités de mer internat/externat été: trois séjours de cinq jours: deux séjours en internat et un en externat, quatorze jeunes par séjour, soit 42 places.

Durée du séjour en jours calendaires: quinze.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 11-12 ans

Perceel nr.: lot 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multisports en externat un été/un automne: deux séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 28 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Perceel nr.: lot 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi activités de mer été: quatre séjours de cinqs jours, quatorze jeunes par séjour, soit 56 places.

Durée du séjour en jours calendaires: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités liées au devoir de mémoire: 12-14 ans et 15-17 ans

Perceel nr.: lot 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Devoir de mémoire: autour de l'histoire de France un été 12-14 ans/un été 15-17 ans: deux séjours de cinq à sept jours, douze jeunes par séjour, soit 24 jeunes.

Durée du séjour en jours calendaires: quatorze.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Perceel nr.: lot 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sécurité et sports mécaniques un été/un automne: deux séjours de cinq jours, douze jeunes par séjour, soit 24 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17ans

Perceel nr.: lot 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sécurité et sports mécaniques un été/un automne: deux séjours de cinq jours, douze jeunes par séjour, soit 24 places.

Durée du séjour en jours calendaires: dix.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Perceel nr.: lot 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multi activités de mer été: quatre séjours de cinq jours, quatorze jeunes par séjour, soit 56 places.

Durée du séjour en jours calendaires: 20.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Activités artistiques et culturelles: 15-17 ans

Perceel nr.: lot 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Séjours anglophones: linguistiques et culturels un printemps/un été/un automne: trois séjours de cinq jours, 12 jeunes par séjour, soit 36 places.

Durée du séjour en jours calendaires: quinze.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur pédagogique de l'offre — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Disponibilité, rencontre avec les familles — mode de calcul: (1 - note/10) × coefficient / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Prix du ou des séjours — mode de calcul: (offre/moyenne des offres) × coefficient / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329774
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 1
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 220.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 2
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 830.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 3
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 680.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 4
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15- 17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 460.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 5
Benaming:

Activités de pleine nature, cuisine et pratiques sportives: 11-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association des loisirs de la diversité et du partage
Postadres: 9 rue Camille Desmoulins
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 108.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 6
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 11- 14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 520.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 7
Benaming:

Activités artistiques, culturelles et d'expression: 11-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association des loisirs de la diversité et du partage
Postadres: 9 rue Camille Desmoulins
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 664.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 8
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association des loisirs de la diversité et du partage
Postadres: 9 rue Camille Desmoulins
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 370.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 9
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 10
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 11
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 11-12 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 12
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 11-12 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ligue de l'enseignement, fédération départementale des PO
Postadres: 1 rue Michel Doutres
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 035.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 13
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association des loisirs de la diversité et du partage
Postadres: 9 rue Camille Desmoulins
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 208.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 14
Benaming:

Activités liées au devoir de mémoire: 12-14 ans et 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ligue de l'enseignement, fédération départementale des PO
Postadres: 1 rue Michel Doutres
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 111.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 15
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 12-14 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association des loisirs de la diversité et du partage
Postadres: 9 rue Camille Desmoulins
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 544.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 16
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 17
Benaming:

Activités de pleine nature et découverte de pratiques sportives: 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PEP 66 Del
Postadres: 10 rue Paul Séjourné
Plaats: Toulouges
NUTS-code: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Postcode: 66350
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 440.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: lot 18
Benaming:

Activités artistiques et culturelles: 15-17 ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.

Lieu de consultation du contrat: Mairie de Perpignan, division des marchés publics CTM, avenue de Broglie, BP 20931, 66 931 Perpignan Cedex.

Horaires de consultation du contrat: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467547410
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat);

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020