Diensten - 578266-2020

01/12/2020    S234

Polska-Wrocław: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

2020/S 234-578266

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Dec, Agnieszka Pelc
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347379
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2410.169.2019
II.1.2)Główny kod CPV
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym dróg wyszczególnionych poniżej oraz integrację ich z systemem centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu:

— część 1 – w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków,

— część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław–Widawa.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 149 537 666.02 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);

b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem

I wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Stryków;

c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca centralnego projektu wdrożeniowego);

d) usług rozwoju;

e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przejęcie i świadczenie usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych wykonanych przez Wykonawców kontraktów drogowych (poza KSZRD Etap 1), uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym (prawo opcji),

— kontynuacja świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— przeniesienie istniejących serwerów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dot. poboru opłat z Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

— przekazanie zwrotne KSZR-RPW do GDDKiA lub Wykonawcy następczemu.

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć kamieni milowych. o których mowa ze względu na ograniczoną liczbę znaków w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie opisanym w pkt 5.1 IDW odpowiednio dla tej części.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia Usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym w stosunku do obszaru na którym jest realizowane zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w Umowie dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt utrzymania / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie:

1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia

I utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym;

2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1” oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Regionalny projekt wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);

b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem

i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Wrocław–Widawa;

c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych,

W tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego

(za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca centralnego projektu wdrożeniowego);

d) usług rozwoju;

e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przejęcie i świadczenie usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych wykonanych przez Wykonawców kontraktów drogowych (poza KSZRD Etap 1), uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym (prawo opcji),

— kontynuacja świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów Rozproszonych wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— przekazanie zwrotne KSZR-RPW do GDDKiA lub Wykonawcy następczemu.

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć kamieni milowych. o których mowa ze względu na ograniczoną liczbę znaków w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie opisanym w pkt 5.1 IDW odpowiednio dla tej części.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym w stosunku do obszaru na którym jest realizowane zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w umowie dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt utrzymania / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie:

1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia

I utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym;

2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu „Krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339988
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

"Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wasko S.A.
Adres pocztowy: ul. Berbeckiego 6
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TRAX elektronik, A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j.
Adres pocztowy: ul. ks. Truszkowskiego 54
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-352
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 181 569 334.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 537 666.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

— Przygotowanie koncepcji, projektów technicznych, dokumentacji powykonawczych,

— Usługi utrzymania, wsparcia, serwisu,

— Pozyskiwanie ekspertyz, opinii, uzgodnień,

— Dostawa, konfiguracja, integracja, migracja oprogramowania,

— Wykonanie szkoleń,

— Prace projektowe i budowlane,

— Prace projektowe i budowlano – konstrukcyjne w pasie drogowym,

— Prace projektowe i wykonawcze – przyłącza energetyczn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Części 1– w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków – została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2020