Diensten - 578267-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Pernik: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578267

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Pernik
Nationaal identificatienummer: 000386751
Postadres: pl. „Sv. Ivan Rilski“ No. 1A
Plaats: Pernik
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Aleksandrina Kalinova Aleksandrova
E-mail: poop@pernik.bg
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pernik.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Дейности, вкл. в пор.: събиране и трансп. на отпадъци от конт. до съоръж. за третиране; събиране и трансп. на ЕГО и изхв. около конт. строителни отпадъци (образ. при изв. на ремонтни дейности от домакинствата) до съоръж. за третиране.

Точният обхв. на дейността и обектите за съб. и трансп. на отпадъци, почиств. и поддържане на терит. за общ. ползване ще се актуализират ежегодно в годишния оперативен план, съглас. с възлож., за да бъдат отчетени вс. промени – новопостр. сгради или разруш. нови улици, ул. с променена категоризация, паркове и/или др. терит. с общест. ползване, или др. промени по възлагане. Дейн. ще се осъщ. на терит. на община Перник по кв., пром. зони, вилни и сел. образув. и курортни местности и на терит. на ост. насел. места от общ. Границите на р-ните за сметоизв. и сметопочиств. се опр. до 31 окт. със заповед на кмета съгл. чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ. Дейн, предмет на пор., описани в техн. специф., обхв. насел. места на терит. на общината: гр. Перник; гр. Батановци; села...

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG414 Перник
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейности, включени в обхвата на поръчката: събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране; събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци (образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата) до съоръжение за третиране.

Точният обхват на дейността и обектите за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на териториите за обществено ползване ще се актуализират ежегодно в годишния оперативен план, съгласувано с възложителя, за да бъдат отчетени всички промени — новопостроени сгради или разрушени такива, нови улици, улици с променена категоризация, паркове и/или други територии с обществено ползване, или други промени по възлагане. Дейностите по поръчката ще се осъществяват на територията на община Перник по квартали, промишлени зони, вилни и селищни образувания и курортни местности и на територията на останалите населени места от общината. Границите на районите за сметоизвозване и сметопочистване се определят ежегодно до 31 октомври със заповед на кмета на община Перник съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, описани в техническите спецификации, обхващат населените места на територията на община Перник: гр. Перник; гр. Батановци; села на територията на община Перник: Люлин; Вискяр; Мещица; Богданов дол; Зидарци; Боснек; Чуйпетлово; Витановци; Големо Бучино; Дивотино; Драгичево; Кладница; Рударци; Кралев дол; Лесковец; Планиница; Расник; Радуй; Студена; Селищен дол; Черна гора; Ярджиловци.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

В резултат на проведена обществена поръчка община Перник е сключила дог. № 173/28.10.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка (ОП) с предмет „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване при летни и зимни условия на урбанизираните територии на община П-к, в това число снегопочистване“ с възлагане на посочената ОП. На 28.10.2015 г. е сключено допълнително споразумение по посоченият договор, с което срокът за изпълнение на договора започва от 1.11.2015 г. Срокът за изпълнение по посочената обществена поръчка изтича на 1.11.2020 г. На 10.06.2020 г. Общ. П-к предприе действия и откри ОП с предмет „Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на общ. П-к по 2 обособени позиции (ОбП): ОбП № 1 „Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на общ. П-к за зона 1 гр. П-к“; ОбП № 2 „Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община П-к за зона 2 гр. П-к“. ОП е пуб. в публичния регистър на АОП под уникален № 00589-2020-0023. Условията на посочената ОП, а именно: непоставяне на изисквания за годност и икономически и финансови възможност, поставяне на единствено изискване към техническите възможност, а именно възможност за осигуряване на машини за сметосъбиране, както и критерии най-ниска предложена цена, дадоха на възложителя увереността, че ще успее да избере изпълнител в рамките на 5 месеца. Условията, предвидени в ОП, предвиждаха изпълнителят преди скл. на договора да има на разположение автомобилите и да започне предоставянето на услугата непосредствено след снл. на дог. Реш. за откриване бе обжалвано от изпълнителя на действащия договор пред КЗК. С решение № 672/6.08.2020 г., преписка № КЗК 455/2020 г. комисията отмени решение № 25/10.06.2020 г. за откриване на ОП. Общ. П-к е обжалвала реш. на КЗК. Жалбата е подадена на 24.08.2020 г. С оглед факта, че до 28.09.2020 г. не е имало никакво развитие по подадената жалба с решение № 25-1 от 28.09.2020 г., кметът на общ. П-к прекрати ОП. На следващо място от мотивите на КЗК се установява, че поръчката не може да бъде възложена по избраният начин, тъй като става въпрос не за наем, а за предоставяне на услуги по сметосъбиране. В резултат на описаните факти и обстоятелства общ. П-к към настоящия момент няма готовност самостоятелно от свое име и за своя сметка със собствени ресурси да започне да осъществява дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. Към настоящия момент общ. П-к е обявила открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на общ. П-к“, уникален № 00589-2020-0044. Предвидено е офертите по ОП да бъдат отворени на 17.11.2020 г. От горното е видно, че сключването на договор по ОП е невъзможно да бъде осъществено при никакви обстоятелства до 1.11.2020 г. Следователно общ. П-к е изправена пред ситуация, в която по непредизвикани от нея причини следва в срок до 01.11.2020 г. да възложи на нов изпълнител осъществяването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на терит. на общ. П-к, поради липсата на избран изпълнител за изпълнение на посочените дейности. Към датата на публикуване на настоящето решение общината е изправена пред необходимостта от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита или ограничена процедура, или състезателна процедура с договаряне. Налице са изключителни обстоятелства по смисъла на т. 17 от §2 на ДР към ЗОП: същите представляват непредвидими за възложителя събития, които увреждат и непосредствено застрашават в дългосрочен план живота и здравето на хората и околната среда, като са свързани със съществено затруднение на нормалното изпълнение на нормативно установената дейност на възложителя.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: №163 от 23.10.2020 г.
Benaming:

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „ЗМБГ“ АД
Nationaal identificatienummer: 200706452
Postadres: ж.к. „Карпузица“, ул. „Евлиа Челеби“ № 55
Plaats: София
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Прод. от кратко описание: села на територията: Люлин; Вискяр; Мещица; Богданов дол; Зидарци; Боснек; Чуйпетлово; Витановци; Големо Бучино; Дивотино; Драгичево; Кладница; Рударци; Кралев дол; Лесковец; Планиница; Расник; Радуй; Студена; Селищен дол; Черна гора; Ярджиловци.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020