Diensten - 578292-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Lund: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2020/S 234-578292

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lunds universitet
Nationaal identificatienummer: 202100-3211
Postadres: Box 117
Plaats: Lund
NUTS-code: SE224 Skåne län
Postcode: 221 00
Land: Zweden
Contactpersoon: Elna Rosén
E-mail: Elna.Rosen@eken.lu.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upphandling.lu.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling av arkitekttjänster inom en del av fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö kommun

Referentienummer: V 2020/1558
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beställaren har behov av att få utfört arkitekttjänster avseende bland annat förstudie-, progam-, system-, och bygglovshandlingar i samband med arbetet med projekteringen av handlingar som ska ligga till grund vid upphandling av entreprenaden omfattande utbildningslokaler till Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Behovet kommer att vara löpande och är beroende av projektets framskridande. Om projektet av någon anledning avslutas i förtid upphör också behovet av arkitekttjänster.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71210000 Architectonische adviezen
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224 Skåne län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beställaren har behov av att få utfört arkitekttjänster avseende bland annat förstudie-, progam-, system-, och bygglovshandlingar i samband med arbetet med projekteringen av handlingar som ska ligga till grund vid upphandling av entreprenaden omfattande utbildningslokaler till Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Behovet kommer att vara löpande och är beroende av projektets framskridande. Om projektet av någon anledning avslutas i förtid upphör också behovet av arkitekttjänster.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Bäst kompetens för uppdraget / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 180-434604
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MARGE Arkitekter Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556622-4597
Postadres: Repslagargatan 15 A, 2tr.
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 118 46
Land: Zweden
E-mail: anbud@marge.se
Internetadres: http://www.marge.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten Malmö
Plaats: Malmö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020