Diensten - 578315-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Telefoon- en datatransmissiediensten

2020/S 234-578315

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oesterreichische Nationalbank - Abteilung EVM
Nationaal identificatienummer: 91100001123637
Postadres: Otto-Wagner-Platz 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
E-mail: sonja.eichtinger@oenb.at
Telefoon: +43 140420-0
Fax: +43 140420-2599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oenb.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zentralbank
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SWIFT-Anbindung Alliance Connect Gold

Referentienummer: 2020-2836
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Oesterreichische Nationalbank plant, im Rahmen dieses Vergabeverfahrens Leitungsverbindungen an von SWIFT nominierte Service Provider für die SWIFT Anbindung - Alliance Connect Gold zu vergeben.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1: SWIFT Anbindung I (OeNB II + T-Center)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe oben

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Oesterreichische Nationalbank plant, im Rahmen dieses Vergabeverfahrens zwei Leitungsverbindungen an von SWIFT nominierte Service Provider für die SWIFT Anbindung – Alliance Connect Gold zu vergeben. Der vorgenannte Auftragsgegenstand unterteilt sich in folgende Lose, für die jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird:

– Los 1: SWIFT Anbindung I (OeNB II + T-Center).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Abänderungsangebote sind nicht zugelassen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2: SWIFT Anbindung II (OeNB II + T-Center)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe oben

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Oesterreichische Nationalbank (im Folgenden: AG) plant, im Rahmen dieses Vergabeverfahrens zwei Leitungsverbindungen an von SWIFT nominierte Service Provider für die SWIFT Anbindung – Alliance Connect Gold zu vergeben. Der vorgenannte Auftragsgegenstand unterteilt sich in folgende Lose, für die jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird:

– Los 2: SWIFT Anbindung II (OeNB II + T-Center).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Abänderungsangebote sind nicht zugelassen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 208-508080
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Los 1: SWIFT Anbindung I (OeNB II + T-Center)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2: SWIFT Anbindung II (OeNB II + T-Center)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dieses Verfahren wurde widerrufen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: siehe oben
Plaats: Wien
Land: Oostenrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020