Diensten - 578329-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Veghel: Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken

2020/S 234-578329

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Meierijstad
Nationaal identificatienummer: 61559918
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5461 KN
Land: Nederland
Contactpersoon: J.M.M. (Hans) van den Wijngaard
E-mail: inkoop@meierijstad.nl
Telefoon: +31 413381000
Fax: +31 413432010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meierijstad.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.meierijstad.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bernheze
Nationaal identificatienummer: 92135357
Postadres: De Misse 6
Plaats: Heesch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5384 BZ
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@bernheze.org
Telefoon: +31 412458888
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bernheze.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Boekel
Nationaal identificatienummer: 41488068
Postadres: Sint Agathaplein 2
Plaats: Boekel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5427 AB
Land: Nederland
E-mail: info@boekel.nl
Telefoon: +31 492326800
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.boekel.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oss
Nationaal identificatienummer: 82056995
Postadres: Raadhuislaan 2
Plaats: Oss
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5341 GM
Land: Nederland
E-mail: gemeente@oss.nl
Telefoon: +31 412629911
Fax: +31 412642605
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oss.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.oss.nl/gemeente/bedrijven/aanbestedingen.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeentehuis Landerd
Nationaal identificatienummer: 21703997
Postadres: Kerkstraat 39
Plaats: Zeeland
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5411 EA
Land: Nederland
E-mail: bart.bongers@landerd.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.landerd.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.landerd.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Uden
Nationaal identificatienummer: 19433560
Postadres: Markt 145
Plaats: Uden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5401 EJ
Land: Nederland
E-mail: inkoop@uden.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uden.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.uden.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reiniging kolken en lijngoten Watersamenwerking As50+

Referentienummer: 2020-4069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het reinigen van kolken en lijngoten in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 203 481.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Bernheze

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft het reinigen van ca. 102 000 kolken en 13 kilometer lijngoot verdeeld over vijf percelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitverhouding (gunnen op waarde) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Boekel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90642000 Diensten voor het leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft het reinigen van ca. 102 000 kolken en 13 kilometer lijngoot verdeeld over vijf percelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitverhouding (gunnen op waarde) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 Landerd en Uden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90642000 Diensten voor het leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft het reinigen van ca. 102 000 kolken en 13 kilometer lijngoot verdeeld over vijf percelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitverhouding (gunnen op waarde) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4 Meierijstad

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft het reinigen van ca. 102 000 kolken en 13 kilometer lijngoot verdeeld over vijf percelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitverhouding (gunnen op waarde) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5 Oss

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft het reinigen van ca. 102 000 kolken en 13 kilometer lijngoot verdeeld over vijf percelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitverhouding (gunnen op waarde) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 164-398939
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gunning percelen Bernheze, Uden/Landerd en Meierijstad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans bv
Nationaal identificatienummer: 17027480
Postadres: Loeswijk 40
Plaats: Mierlo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5731 VL
Land: Nederland
E-mail: info@adriaansriooltechniek.nl
Telefoon: +31 492661747
Fax: +31 492665311
Internetadres: http://www.adriaansriooltechniek.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 612.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 4
Benaming:

Gunning percelen Bernheze, Uden/Landerd en Meierijstad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans bv
Nationaal identificatienummer: 17027480
Postadres: Loeswijk 40
Plaats: Mierlo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5731 VL
Land: Nederland
E-mail: info@adriaansriooltechniek.nl
Telefoon: +31 492661747
Fax: +31 492665311
Internetadres: http://www.adriaansriooltechniek.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 612.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Gunning percelen Bernheze, Uden/Landerd en Meierijstad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans bv
Nationaal identificatienummer: 17027480
Postadres: Loeswijk 40
Plaats: Mierlo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5731 VL
Land: Nederland
E-mail: info@adriaansriooltechniek.nl
Telefoon: +31 492661747
Fax: +31 492665311
Internetadres: http://www.adriaansriooltechniek.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 612.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Gunning percelen Bernheze en Oss

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning bv
Nationaal identificatienummer: 17176668
Postadres: Langstraat 79
Plaats: Deurne
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5752 RK
Land: Nederland
E-mail: info@panhuijzengroen.nl
Telefoon: +31 493315176
Internetadres: http://www.panhuijzengroen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 507 356.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gunning percelen Bernheze en Oss

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning bv
Nationaal identificatienummer: 17176668
Postadres: Langstraat 79
Plaats: Deurne
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5752 RK
Land: Nederland
E-mail: info@panhuijzengroen.nl
Telefoon: +31 493315176
Internetadres: http://www.panhuijzengroen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 507 356.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883621000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883621000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van tenminste twintig dagen na het bekendmaken van het voorgenomen gunningsbesluit, hiertegen bezwaar aantekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883621000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020