Diensten - 578339-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Torrejón de Ardoz: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578339

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General del Inta, M. P.
Nationaal identificatienummer: Q2822003F
Postadres: Carretera de Ajalvir, km 4
Plaats: Torrejón de Ardoz (Madrid)
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28850
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General del Inta, M. P.
E-mail: licitaciones@inta.es
Telefoon: +34 915201680
Fax: +34 915201787
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inta.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Retirada residuos Inta

Referentienummer: 582020021500
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Retirada residuos Inta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centros de la Comunidad Autónoma de Madrid y provincia de Guadalajara

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centros de la Comunidad Autónoma de Madrid y provincia de Guadalajara.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Aportación de personal extra / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61 Andalucía
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Aportación de personal extra / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centros de las provincias de Lugo y León

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centros de las provincias de Lugo y León.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Aportación de personal extra / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 122-299528
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 582020021502
Perceel nr.: 2
Benaming:

Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cespa Gestión de Residuos
Nationaal identificatienummer: A59202861
Postadres: C/ Quintanavides, 21
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 900.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020