Diensten - 578345-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Tarragona: Diensten voor reclamebeheer

2020/S 234-578345

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diputación de Tarragona
Nationaal identificatienummer: P4300000I
Postadres: Paseo de San Antonio, 100
Plaats: Tarragona
NUTS-code: ES514 Tarragona
Postcode: 43003
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicios Internos — Unidad de Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones
E-mail: contractacio@dipta.cat
Telefoon: +34 977296640
Fax: +34 977296668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.diputaciodetarragona.cat
Adres van het kopersprofiel: http://pdc.diputaciodetarragona.cat
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Agencia de publicidad

Referentienummer: 8004330008-2019-0009467
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341200 Diensten voor reclamebeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Agencia de publicidad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 476 146.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES514 Tarragona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tarragona: Unidad de Comunicación, del Gabinete de Presidencia y Planificación de la Diputación de Tarragona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestación de servicios de planificación de medios, negociación e inserción de publicidad, promoción institucional en los medios de comunicación, así como el establecimiento de precios máximos o descuentos mínimos de los soportes detallados y la fijación del cargo de agencia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Precio y descuentos / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-562153
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Agencia de publicidad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medialog Communications, S. L.
Nationaal identificatienummer: B55690879
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 860 266.55 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 473 146.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña
Postadres: Vía Laietana, 14
Plaats: Barcelona
Postcode: 08003
Land: Spanje
Telefoon: +34 935676300
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Diputación de Tarragona — Unidad de Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones
Postadres: Paseo de San Antonio, 100
Plaats: Tarragona
Postcode: 43003
Land: Spanje
E-mail: contractacio@dipta.cat
Telefoon: +34 977296640
Fax: +34 977296668
Internetadres: http://www.dipta.cat
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020