Diensten - 578351-2020

01/12/2020    S234

Spanje-San Sebastián de los Reyes: Diensten voor onderzoek naar vervuiling

2020/S 234-578351

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Nationaal identificatienummer: P2813400E
Postadres: Plaza de la Iglesia, 7, 4.ª planta
Plaats: San Sebastián de los Reyes
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28701
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
E-mail: contratacion@ssreyes.org
Telefoon: +34 916597140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ssreyes.org
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jtOLJZlr04QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento y vigilancia postclausura del depósito controlado de residuos de «El Burrillo»

Referentienummer: 96/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90715000 Diensten voor onderzoek naar vervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento y vigilancia postclausura del depósito controlado de residuos de «El Burrillo».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento de las instalaciones

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928200 Hekken
45111230 Grondstabilisatie
45112300 Landophoging en -winning
45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45222110 Bouwen van afvalstortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento de las instalaciones.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Control ambiental: analíticas e informes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90715000 Diensten voor onderzoek naar vervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Control ambiental: analíticas e informes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 144-354491
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Mantenimiento de las instalaciones

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
Telefoon: +34 917206346
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020