Diensten - 578358-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Segovia: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 234-578358

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia
Nationaal identificatienummer: P4022600C
Postadres: Plaza Mayor, 1
Plaats: Segovia
NUTS-code: ES416 Segovia
Postcode: 40001
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia
E-mail: contratacion@segovia.es
Telefoon: +34 921419877
Fax: +34 921419873
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=phsg7fsuwfYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado de alineación en la ciudad de Segovia

Referentienummer: 39/2019/P15003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado de alineación en la ciudad de Segovia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES416 Segovia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado de alineación en la ciudad de Segovia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta de organización del servicio en base a los programas de mantenimiento y los planes de comunicación y gestión de calidad, medioambiente y sostenibilidad ambiental, definidos en el PPT / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Empleo de dos vehículos eléctricos / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Empleo de maquinaria eléctrica (siete desbrozadoras y cinco sopladoras) / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 214-524679
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado de alineación en la ciudad de Segovia

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Postadres: Plaza de la Catedral, 5
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
E-mail: tribunalcontratoscyl@cccyl.es
Telefoon: +34 980559800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020