Diensten - 578364-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Madrid: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 234-578364

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Subdirección General de Servicios Penitenciarios
Nationaal identificatienummer: S2813060G
Postadres: C/ Alcalá, 38-40
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Subdirección General de Servicios Penitenciarios
E-mail: consultas.contratacion@dgip.mir.es
Fax: +34 913354892
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mir.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cevaJNdFttk%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios de Almería y Jaén, CIS de Almería y UAR del Hospital Provincial de Almería y del Hospital Princesa de España de Jaén

Referentienummer: 020120200106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios de Almería y Jaén, CIS de Almería y UAR del Hospital Provincial de Almería y del Hospital Princesa de España de Jaén.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 957 947.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios de Almería y Jaén, CIS de Almería y UAR del Hospital Provincial de Almería y del Hospital Princesa de España de Jaén.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-404058
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 020120200106
Benaming:

Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios de Almería y Jaén, CIS de Almería y UAR del Hospital Provincial de Almería y del Hospital Princesa de España de Jaén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citelum Ibérica, S. A.
Nationaal identificatienummer: A59087361
Postadres: Ronda Universidad, 16, bajos
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08007
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 172 349.62 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 957 947.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020