Diensten - 578377-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Gebouwen- en faciliteitenbeheer

2020/S 234-578377

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89530247
Postadres: Bánk bán utca 8–12.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1115
Land: Hongarije
Contactpersoon: Karámos Ákos
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Telefoon: +36 704569387
Fax: +36 17766211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://budapestkozut.hu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telephelyüzemeltetési feladatok ellátása

Referentienummer: EKR000934372020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Őrzés:

Élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása az ajánlatkérő telephelyein és eseti jelleggel az általa kezelt úthálózattal kapcsolatos munkákhoz kapcsolódó helyszíneken.

A tevékenységet az alábbi teljesítési helyeken és mennyiségben kell ellátni:

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

1 fő őr 0-24 óra/nap

1 fő recepciós 7-17 óra hétfőtől-csütörtökig, 7-15 óra pénteken

1107 Budapest, Bihari utca 4.

1 fő őr 0-24 óra/nap

1 fő őr 6-16 óra hétfőtől-péntekig

1183 Budapest, Gerely u. 1.

1 fő őr 0-24 óra/nap

1 fő járőr 18-6 óra/nap

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

1 fő őr 0-24 óra/nap

A védendő telephelyek alapterülete: 48671 m2

Takarítás:

1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12 2236 m2

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. II. épület 297,7 m2

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. IV. épület 948,6 m2

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. V. épület 661 m2

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2 1117,9 m2

Szabadság híd 14 m2

Lánchíd 24 m2

Erzsébet híd 38 m2

Rákóczi híd 45 m2

Margit híd 20 m2

Árpád híd 80 m2

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt - ideértve az opcionális időtartamot is - legalább a napi és időszakos takarításnál, illetve a telephelyőrzésnél jelen pontban feltüntetett mennyiségek 80 %-át meghaladó mennyiségű Szolgáltatás rendel meg.

A Megrendelő jogosult a fenti mennyiségen felül élőerős őrzés-védelmi szolgáltatást megrendelni előre nem látható őrzési igényeinek kielégítésére, amelyek lehetnek további telephelyeivel kapcsolatos feladatok, vagy az általa kezelt úthálózattal kapcsolatos munkákhoz kapcsolódó, vagy más hasonló jellegű feladatok

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000 Bewakingsdiensten
90911200 Reiniging van gebouwen
79992000 Receptiediensten
79993100 Faciliteitenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, Budapest a műszaki leírásban részletezett helyszíneken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Őrzés:

Élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása az ajánlatkérő telephelyein és eseti jelleggel az általa kezelt úthálózattal kapcsolatos munkákhoz kapcsolódó helyszíneken.

A tevékenységet az alábbi teljesítési helyeken és mennyiségben kell ellátni:

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

1 fő őr 0-24 óra/nap

1 fő recepciós 7-17 óra hétfőtől-csütörtökig, 7-15 óra pénteken

1107 Budapest, Bihari utca 4.

1 fő őr 0-24 óra/nap

1 fő őr 6-16 óra hétfőtől-péntekig

1183 Budapest, Gerely u. 1.

1 fő őr 0-24 óra/nap

1 fő járőr 18-6 óra/nap

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

1 fő őr 0-24 óra/nap

A védendő telephelyek alapterülete: 48671 m2

Takarítás:

1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12 2236 m2

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. II. épület 297,7 m2

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. IV. épület 948,6 m2

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. V. épület 661 m2

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2 1117,9 m2

Szabadság híd 14 m2

Lánchíd 24 m2

Erzsébet híd 38 m2

Rákóczi híd 45 m2

Margit híd 20 m2

Árpád híd 80 m2

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt - ideértve az opcionális időtartamot is - legalább a napi és időszakos takarításnál, illetve a telephelyőrzésnél jelen pontban feltüntetett mennyiségek 80 %-át meghaladó mennyiségű Szolgáltatás rendel meg.

A Megrendelő jogosult a fenti mennyiségen felül élőerős őrzés-védelmi szolgáltatást megrendelni előre nem látható őrzési igényeinek kielégítésére, amelyek lehetnek további telephelyeivel kapcsolatos feladatok, vagy az általa kezelt úthálózattal kapcsolatos munkákhoz kapcsolódó, vagy más hasonló jellegű feladatok

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A takarítás koordinálásáért és minőségellenőrzésért felelős 1 fő szakember alkalmassági feltételnél előírt gyakorlati időn felüli többlet gyakorlata (egész hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: A porta- és járőrszolgálati tevékenység koordinálásáért és minőségellenőrzésért felelős 1 fő szakember alkalmassági feltételnél előírt gyakorlati időn felüli többlet gyakorlata (egész hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A II.2.7) pont szerint: Megrendelő választása szerint a Szerződés időtartamát további legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja a Vállalkozóhoz írott egyoldalú nyilatkozatával. Megrendelő a fent hivatkozott nyilatkozatát legkésőbb az eredeti Szerződéses időtartam lejárta előtt 60 naptári nappal köteles Vállalkozó felé írásban megtenni. (Opcionális időtartam).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.5) pontban szereplő "ár" kritérium az alábbaik szerint kerül értékelésre:

Nettó ajánlati ár (mintafeladat „nettó összesen” sorával megegyezően):

Mintafeladat munkanemei:

— Általános (napi és időszakos) takarítás: elszámolás: Ft/m2/hó

— Nagytakarítás: elszámolás: Ft/m2/ alkalom

— Eseti jellegű általános takarítás: elszámolás: Ft/m2/alkalom

— Őrzés-védelem: elszámolás: Ft/fő/óra

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a II. és III. értékelési szempont (többlet gyakorlati idő) esetében a 36 hónap többlettapasztalatot (többlet gyakorlati időt) tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének („Alegjobb”), melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

II.2.7) szereplő időtartam technikai adat, az alábbiak szerint irányadó:

A szerződés annak mindkét fél általi aláírását követően lép hatályba azzal, hogy Vállalkozó a Szolgáltatás keretében a takarítási feladatok ellátására a szerződés hatálybalépésétől, míg az őrzési és vagyonvédelmi feladatok ellátására 2020. február 21. napjától köteles. A befejező időpontként megjelölt dátum az opciós időtartam nélkül értendő.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 219-537850
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Telephelyüzemeltetési feladatok ellátása

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. (1) alapján visszavonta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020