Diensten - 578383-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Levensverzekeringen

2020/S 234-578383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón — Junta de Gobierno Local
Postadres: Plaza Mayor, 1
Plaats: Pozuelo de Alarcón
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28223
Land: Spanje
E-mail: contratacion@pozuelodealarcon.org
Telefoon: +34 914522709 / 914522740
Fax: +34 913515592
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pozuelodealarcon.org
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos

Referentienummer: 2020/PA/023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66511000 Levensverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 109 672.74 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100 Ongevallenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 132-324007
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zurich Vida, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A08168213
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 672.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— prima anual: 109 672,74 EUR, impuestos incluidos,

— inclusión de cobertura de gastos de sepelio por un importe de 10 000,00 EUR,

— inclusión de cláusula de anticipo de la prestación de fallecimiento, siendo el porcentaje de anticipo del 25 %.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Plaats: Comunidad de Madrid
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020