Diensten - 578403-2020

01/12/2020    S234

Nederland-'s-Hertogenbosch: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2020/S 234-578403

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan Rothuizen
E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 736155155
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing

Referentienummer: 9493854
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft het dagelijks schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor twee percelen. Te weten:

— perceel 1: Sport en Maaspoort,

— perceel 2: Brede Bossche Scholen en kantoren.

Informatie en specifieke wensen zijn te vinden in de aanbestedingsdocumenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Sport en Maaspoort

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente 's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omvang wordt beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve aspecten / Weging: 700
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve aspecten interviews / Weging: 100
Prijs - Weging: 200
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst gaat in op 1.1.2021 en eindigt op 31.12.2023.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Brede Bossche Scholen en kantoren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente 's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omvang wordt beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve aspecten / Weging: 700
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve aspecten interviews / Weging: 100
Prijs - Weging: 200
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst gaat in op 1.1.2021 en eindigt op 31.12.2023.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 122-299439
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asito bv
Nationaal identificatienummer: 06045723
Postadres: Plesmanweg 24
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7602 PE
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@asito.nl
Telefoon: +31 56484901
Fax: +31 56484955
Internetadres: http://www.asito.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asito bv
Nationaal identificatienummer: 06045723
Postadres: Plesmanweg 24
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7602 PE
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@asito.nl
Telefoon: +31 56484901
Fax: +31 56484955
Internetadres: http://www.asito.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch
Postadres: postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202390
Fax: +31 736202382
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020