Diensten - 578427-2020

01/12/2020    S234

Finland-Kouvola: Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken

2020/S 234-578427

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 218-535377)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kouvolan kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0161075-9
Postadres: PL 85
Plaats: Kouvola
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Postcode: FI-45101
Land: Finland
Contactpersoon: Teemu Turpeinen
E-mail: hankinta@kouvola.fi
Telefoon: +358 206155955
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kouvola.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kouvolan sadevesikaivojen ja rumpujen puhdistus sekä tyhjennys 2021—2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90640000 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kouvolan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjoustanne sadevesikaivojen ja rumpujen puhdistus- sekä tyhjennyspalvelusta ja sulatuspalvelusta Kouvolan kaupungin alueella.

Suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2021—31.12.2023 sekä mahdollinen optio yksi (1) vuosi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 218-535377

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjattu hankinnan kohteen kriteereihin virheellinen imutehon minimivaatimus.