Diensten - 578428-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 234-578428

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 214-524550)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agence française de développement
Postadres: 5 rue Roland Barthes
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75012
Land: Frankrijk
E-mail: mottap@afd.fr
Telefoon: +33 153443131
Fax: +33 144879939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre de mise à disposition de personnel intérimaire

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestation de mise à disposition de personnel intérimaire pour les besoins de l'AFD, de Proparco en France Métropolitaine et d'Expertise France.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 214-524550

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description succincte
In plaats van:

Prestation de mise à disposition de personnel intérimaire pour les besoins de l'AFD et de Proparco en France Métropolitaine.

Te lezen:

Prestation de mise à disposition de personnel intérimaire pour les besoins de l'AFD, de Proparco en France Métropolitaine et d'Expertise France.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: