Diensten - 578454-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Rijsel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2020/S 234-578454

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 218-535431)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHU de Lille
Postadres: CS 70001
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59037
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats — plate-forme Logistique Courtois — cellule des marchés — achats généraux
E-mail: Thibault.delcroix@chru-lille.fr
Telefoon: +33 320445436
Fax: +33 320446514
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.chu-lille.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de la seconde partie de l'extension de l'aile C du bâtiment Chatiliez

Referentienummer: AO-2020-167
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne un marché public de prestations intellectuelles pour la mission: Ordonnancement pilotage et coordination (OPC) pour l'extension et la restructuration de l'aile C de l'Hôpital Chatiliez du CH de Tourcoing.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 218-535431

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: