Diensten - 578455-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Atrecht: Technische controlediensten

2020/S 234-578455

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-518010)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil départemental du Pas-de-Calais
Postadres: rue Ferdinand Buisson
Plaats: Arras Cedex 09
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
Postcode: 62018
Land: Frankrijk
E-mail: dcp.secretariat@pasdecalais.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aoo 20s0502 — missions de contrôle technique et de diagnostics relatifs aux opérations de travaux et de restructuration sur le patrimoine bâti du département du Pas-de-Calais

Referentienummer: AOO 20S0502
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71356100 Technische controlediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Missions de contrôle technique et de diagnostics relatifs aux opérations de travaux et de restructuration sur le patrimoine bâti du département du Pas-de-Calais.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-518010

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 26/11/2020
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Information sur les modalités d'ouverture: la date et l'heure d'ouverture des offres sont données à titre indicatif.