Diensten - 578459-2020

01/12/2020    S234

Polen-Zakopane: Reinigingsdiensten

2020/S 234-578459

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 230-567091)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
Postadres: ul. Gładkie 1
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Sylwia Kolasa
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl
Telefoon: +48 182015045
Fax: +48 182014632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalodrodzenie.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzątanie szpitala

Referentienummer: A.ZP-271-19a/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku przyszpitalnego (część administracyjna) o łącznej pow. ok. 5 600 m2 przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz poradni specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem o powierzchni 84,77 m2, jak również usługi w zakresie: gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego, Zakładu Patomorfologii i sterylizatorni oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach, gabinetach zabiegowych oraz na salach wzmożonego nadzoru.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 230-567091

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
In plaats van:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi obejmujące sprzątanie i dezynfekcję wraz z utrzymaniem czystości w jednostkach służby zdrowia przez okres co najmniej 1 roku, o powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m2. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać jeden z nich,

— dysponuje odpowiednim sprzętem do sprzątania i dezynfekcji, zapewniającym stałe utrzymanie czystości, w tym: zestawem profesjonalnych wózków do sprzątania, szorowarkami, polerkami, parownicą, wózkami do transportu bielizny i odpadów pojemnikami do przenoszenia badań i innym sprzętem niezbędnym do utrzymania czystości. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać jeden z nich lub wszyscy łącznie,

— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą nadzorującą, posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny szpitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej i zasad dezynfekcji oraz posiadającą min. wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób albo 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać jeden z nich lub wszyscy łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ); c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy wypełnić załącznik nr 10 do SIWZ); wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 9.1.2 lit. c tiret trzeci SIWZ (III.1.3 ogłoszenia, tiret trzeci).

Te lezen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi obejmujące sprzątanie i dezynfekcję wraz z utrzymaniem czystości w budynkach przez okres co najmniej 1 roku, o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać jeden z nich,

— dysponuje odpowiednim sprzętem do sprzątania i dezynfekcji, zapewniającym stałe utrzymanie czystości, w tym: zestawem profesjonalnych wózków do sprzątania, szorowarkami, polerkami, parownicą, wózkami do transportu bielizny i odpadów pojemnikami do przenoszenia badań i innym sprzętem niezbędnym do utrzymania czystości. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać jeden z nich lub wszyscy łącznie,

— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą nadzorującą, posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny szpitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej i zasad dezynfekcji oraz posiadającą min. wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób albo 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać jeden z nich lub wszyscy łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ);

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy wypełnić załącznik nr 10 do SIWZ); wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 9.1.2 lit. c tiret trzeci SIWZ (III.1.3 ogłoszenia, tiret trzeci).

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w dokumentacji przetargowej (tj. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalodrodzenie.pl oraz platformie zakupowej https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl