Diensten - 578462-2020

01/12/2020    S234

Polen-Poznań: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen

2020/S 234-578462

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-522080)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowisk w Poznaniu
Postadres: ul. J.H. Dąbrowskiego 79
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-529
Land: Polen
Contactpersoon: Danuta Urbańska
E-mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Telefoon: +48 616396400
Fax: +48 616396447
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.poznan.rdos.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince drzew i krzewów oraz regularnym koszeniu

Referentienummer: WOP.261.110.2020.DU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90712400 Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince drzew i krzewów, koszeniu oraz usuwaniu uzyskanej biomasy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje pięć zadań:

— zadanie 1 – jednorazowa wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 2 – koszenie I wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 3 – koszenie II wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 4 – koszenie III wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 5 – koszenie IV wraz z usunięciem pozyskanej biomasy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-522080

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince drzew

Te lezen:

Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince drzew i krzewów oraz regularnym koszeniu

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince drzew i krzewów, koszeniu oraz usuwaniu uzyskanej biomasy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje pięć zadań:

— zadanie 1 – jednorazowa wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 2 – koszenie I wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 3 – koszenie II wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 4 – koszenie III wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 5 – koszenie IV wraz z usunięciem pozyskanej biomasy.

3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w płacie siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030.

4. Przedmiot zamówienia jest realizacją działania ochronnego wynikającego z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2115 ze zm.), wykonywanego w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

5. Obszar wycinki obejmuje powierzchnię 2,07 ha, a ręcznego koszenia 0,84 ha.

6. Obszar wycinki i koszenia zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych o nr 3/22, 3/19, 3/20, 3/13, 3/14, 51 oraz 48, położonych w obrębie Kapalica, w gminie Pobiedziska. Szczegółową lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do OPZ.

7. Zakres i charakterystyka wycinki:

a) wycince podlegają wszystkie drzewa i krzewy (od postaci młodocianych, po dorosłe egzemplarze) rosnące w płacie siedliska przyrodniczego,

b) wskazana w zał. nr 1 powierzchnia wyznacza orientacyjny zasięg siedliska przyrodniczego, jednak nie jest ona tożsama z powierzchnią zajętą przez drzewa i krzewy podlegające wycince. Wycince podlegają głównie zwarte krzewy tarniny, głogu, śliwy oraz wierzby o różnym, nieregularnym zwarciu,

c) wycinka obejmuje płat siedliska przyrodniczego położonego w terenie charakteryzującym się znacznym stopniem uwilgotnienia,

d) wycinkę należy przeprowadzić w terminie od 11.1.2021 do 15.2.2021,

e) wycinkę należy przeprowadzić możliwie najniżej powierzchni ziemi – pniaki mogą wystawać maksymalnie do wysokości 3 cm, tak aby w przyszłości była możliwość użytkowania kośnego miejsc po wyciętych drzewach i krzewach. Dopuszcza się częściowe odkopywanie większych pni celem ich ścięcia równo z powierzchnią gruntu pod warunkiem późniejszego wyrównania terenu po wycięciu pnia. Usuwanie postaci młodocianych może być wykonane poprzez ręczne wyrywanie,

f) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do usunięcia całkowitej biomasy powstałej na skutek wycinki oraz obumarłych części drzew i krzewów (konary, gałęzie) zalegających pod nimi (z wyjątkiem działek, gdzie grubizna ma zostać przekazana właścicielowi gruntu), jednakże bez możliwości wykorzystania jej w działalności gospodarczej oraz bez możliwości wprowadzenia jej do obrotu rynkowego.

Te lezen:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince drzew i krzewów, koszeniu oraz usuwaniu uzyskanej biomasy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje pięć zadań:

— zadanie 1 – jednorazowa wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 2 – koszenie I wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 3 – koszenie II wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 4 – koszenie III wraz z usunięciem pozyskanej biomasy,

— zadanie 5 – koszenie IV wraz z usunięciem pozyskanej biomasy.

3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w płacie siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030.

4. Przedmiot zamówienia jest realizacją działania ochronnego wynikającego z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2115 ze zm.), wykonywanego w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

5. Obszar wycinki obejmuje powierzchnię 2,07 ha, a ręcznego koszenia 0,84 ha.

6. Obszar wycinki i koszenia zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych o nr 3/22, 3/19, 3/20, 3/13, 3/14, 51, 48 oraz 54 położonych w obrębie Kapalica, w gminie Pobiedziska. Szczegółową lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do OPZ.

7. Zakres i charakterystyka wycinki:

a) wycince podlegają wszystkie drzewa i krzewy (od postaci młodocianych, po dorosłe egzemplarze) rosnące w płacie siedliska przyrodniczego;

b) wskazana w zał. nr 1 powierzchnia wyznacza orientacyjny zasięg siedliska przyrodniczego, jednak nie jest ona tożsama z powierzchnią zajętą przez drzewa i krzewy podlegające wycince. Wycince podlegają głównie zwarte krzewy tarniny, głogu, śliwy oraz wierzby o różnym, nieregularnym zwarciu;

c) wycinka obejmuje płat siedliska przyrodniczego położonego w terenie charakteryzującym się znacznym stopniem uwilgotnienia;

d) wycinkę należy przeprowadzić w terminie od 11.1.2021 do 15.2.2021;

e) wycinkę należy przeprowadzić możliwie najniżej powierzchni ziemi – pniaki mogą wystawać maksymalnie do wysokości 3 cm, tak aby w przyszłości była możliwość użytkowania kośnego miejsc po wyciętych drzewach i krzewach. Dopuszcza się częściowe odkopywanie większych pni celem ich ścięcia równo z powierzchnią gruntu pod warunkiem późniejszego wyrównania terenu po wycięciu pnia. Usuwanie postaci młodocianych może być wykonane poprzez ręczne wyrywanie;

f) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do usunięcia całkowitej biomasy powstałej na skutek wycinki oraz obumarłych części drzew i krzewów (konary, gałęzie) zalegających pod nimi (z wyjątkiem działek, gdzie grubizna ma zostać przekazana właścicielowi gruntu), jednakże bez możliwości wykorzystania jej w działalności gospodarczej oraz bez możliwości wprowadzenia jej do obrotu rynkowego.

8. Zakres i charakterystyka koszenia:

a) koszeniu podlega płat siedliska przyrodniczego zaznaczony w załączniku nr 2, w tym fragment, który był wcześniej poddawany wycince drzew i krzewów w ramach niniejszego zamówienia;

b) koszenie należy przeprowadzić ręcznie, czterokrotnie w ściśle określonych terminach:

— koszenie I: w okresie od 1.2.2021 – do 28.2.2021,

— koszenie II: w okresie od 15.5.2021 – do 31.5.2021,

— koszenie III: w okresie od 12.7.2021 – do 31.7.2021,

— Koszenie IV: w okresie od 15.12.2021 – do 28.2.2022;

c) Wykonawca może przystąpić do wykonania I koszenia po wcześniejszym zgłoszeniu przeprowadzenia wycinki i przyjęciu tego etapu prac przez Zamawiającego;

d) po każdorazowym koszeniu wykonawca zobowiązany jest do usunięcia biomasy, bez możliwości wprowadzenia jej do obrotu rynkowego.

Całość przedmiotu zamówienia w SIWZ.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał wycinkę drzew i krzewów i/lub koszenie na terenie jednej z następujących form ochrony przyrody: rezerwat przyrody, park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 lub użytek ekologiczny. Wykonawca może wykazać osobno usługę wycinki drzew i krzewów oraz osobno koszenia.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał wycinkę drzew i krzewów na terenie jednej z następujących form ochrony przyrody: rezerwat przyrody, park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 lub użytek ekologiczny.

Te lezen:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał wycinkę drzew i krzewów i/lub koszenie na terenie jednej z następujących form ochrony przyrody: rezerwat przyrody, park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 lub użytek ekologiczny. Wykonawca może wykazać osobno usługę wycinki drzew i krzewów oraz osobno koszenia.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: