Diensten - 578467-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Financiële leasing

2020/S 234-578467

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 199-482839)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefoon: +48 225998048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania.

Referentienummer: DZZK/129/DLA/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000 Financiële leasing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla 190 samochodów (razem z prawem opcji) przez maksymalny okres 36 miesięcy odrębnie dla każdego z samochodów wynajmowanych.

Wynajem obejmuje 5 (pięć) grup samochodów osobowych podzielonych według minimalnych wymagań technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-482839

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: