Diensten - 578478-2020

01/12/2020    S234

Italië-Torre del Greco: Diensten voor medische behandeling thuis

2020/S 234-578478

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-463024)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud
Nationaal identificatienummer: 0000228512
Postadres: via Marconi 66
Plaats: Torre del Greco
NUTS-code: ITF33 Napoli
Postcode: 80059
Land: Italië
Contactpersoon: Domenico Tomo
E-mail: SABS@PEC.ASLNAPOLI3SUD.IT
Internetadres(sen):
Hoofdadres: WWW.ASLNAPOLI3SUD.IT
Adres van het kopersprofiel: WWW.SORESA.IT

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del «servizio di cure domiciliari» per i pazienti residenti nel territorio dell’ASL Napoli 3 sud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85141210 Diensten voor medische behandeling thuis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per l’affidamento del «servizio di cure domiciliari» per i pazienti residenti nel territorio dell’ASL Napoli 3 sud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-463024

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalità di apertura delle offerte
In plaats van:
Datum: 25/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Si precisa, inoltre, che il termine per la sottomissione dei quesiti è prorogato al 3.12.2020. Il termine entro cui la stazione appaltante fornirà le dovute risposte alle richieste di chiarimenti è fissato al 10.12.2020.