Diensten - 578488-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Erandio: Diensten voor begeleiding en adviesverlening

2020/S 234-578488

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 225-553885)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio
Nationaal identificatienummer: P4812400B
Postadres: Irailaren 23.ª plaza
Plaats: Erandio (Bizkaia)
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48950
Land: Spanje
E-mail: contratacion@erandio.eus
Telefoon: +34 944890179
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.erandio.eus
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de gestión de proyectos incluidos en la convocatoria de Planes Locales de Empleo 2020

Referentienummer: 45/20-A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de gestión de proyectos incluidos en la convocatoria de Planes Locales de Empleo 2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 225-553885

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas (solo para procedimientos abiertos)
In plaats van:

9:00

Te lezen:

11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: