Diensten - 578489-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Miengo: Welzijnszorg die niet in tehuizen wordt verstrekt

2020/S 234-578489

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 199-482787)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Miengo
Nationaal identificatienummer: P3904400C
Postadres: Plaza Marques de Valdecilla, 1
Plaats: Miengo
NUTS-code: ES130 Cantabria
Postcode: 39310
Land: Spanje
Contactpersoon: Jose Manuel Cabrero Alonso
E-mail: alcaldia@aytomiengo.org
Telefoon: +34 942576001
Fax: +34 942577019
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aytomiengo.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de asistencia domiciliaria en el término municipal de Miengo

Referentienummer: 153/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312400 Welzijnszorg die niet in tehuizen wordt verstrekt
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de asistencia domiciliaria en el término municipal de Miengo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-482787

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
In plaats van:

Este contrato podrá ser renovado: no

Te lezen:

Este contrato podrá ser renovado: si

Descripción de las renovaciones: posibilidad de un año de prórroga según los pliegos.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 25/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: