Diensten - 578495-2020

01/12/2020    S234

Slovenië-Ankaran: Wasserij- en stomerijdiensten

2020/S 234-578495

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 217-531630)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
Nationaal identificatienummer: 5053765000
Postadres: Jadranska cesta 31
Plaats: Ankaran - Ancarano
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6280
Land: Slovenië
Contactpersoon: nabavni sektor, Alenka Vodopivec
E-mail: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
Telefoon: +386 56696218
Fax: +386 56526701
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ob-valdoltra.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Okoljsko manj obremenjujoče pranje bolnišničnega perila

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pranje bolnišničnega perila, okoljsko manj obremenjujoče pranje bolnišničnega perila.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 217-531630

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v Navodilih ponudnikom in Tehničnih specifikacijah. Spremembe razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani naročnika.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: