Diensten - 578500-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Technische computerondersteuningsdiensten

2020/S 234-578500

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 222-545360)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Postadres: ul. Świętokrzyska 12
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-916
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Szwed, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Telefoon: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gov.pl/finanse
Adres van het kopersprofiel: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle

Referentienummer: C/328/20/DI/B/302
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dla części I: zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia przez producenta oprogramowania na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania;

2) dla części II:

a) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług konsultacji eksperckich;

b) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi rozwoju aplikacji;

c) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług konsultacji eksperckich;

przy czym

d) realizacja przedmiotu zamówienia określonego w lit. a stanowi zamówienie podstawowe,

e) Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia określonego w lit. b i c jako prawo opcji.

2. Szczegółowe założenia obejmujące zakres i wymagania oraz informacje związane z realizacją zamówienia, określają wzory umowy stanowiące odpowiednio Załącznik J do SIWZ i Załącznik K do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 222-545360

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: