Diensten - 578523-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Aarhus: Administratieve sociale diensten

2020/S 234-578523

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aarhus Kommune
Nationaal identificatienummer: 55133018
Postadres: Rådhuspladsen 2
Plaats: Aarhus
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 8000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Henrik Johansen
E-mail: hjoh@aarhus.dk
Telefoon: +45 23380141
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.aarhus.dk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt vedrørende drift og administration af en ung-til-ung mentorordning

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85321000 Administratieve sociale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontrakten vedrører drift og administration i forbindelse med ung-til-ung mentorordning. Leverandøren står for drift og administration af Aarhus Kommunes ung-til-ung mentorordning. Dette indbefatter indgåelse af samarbejdsaftaler om mentorforløb for udvalgte elever med folkeskoler, fritids- og ungdomsskolen og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere. Leverandøren står endvidere for visitation af mentees, rekruttering og uddannelse af mentorer, afholdelse af netværksmøder for mentorer og evaluering af indsatsen for Aarhus Kommune. Målgruppen af elever er unge med dansk som andetsprog, der vurderes at have et behov for særlig støtte og vejledning for at blive i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve / 10. klasseprøven og efterfølgende at blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Mentorordningen er primært rettet mod folkeskolens 6./7. — 10. klassetrin. Kontraktens løbetid er fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 900 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
85320000 Sociale diensten
80410000 Diverse schooldiensten
98133100 Ondersteunende diensten voor verbetering van openbare voorzieningen en openbare centra
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der henvises til afsnit II.1.4.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at den udbudte mentorordning falder inden for ”light-regimet” i udbudslovens afsnit III, hvor der gælder en forhøjet tærskelværdi for udbudspligt på 5 591 325 DKK, da den udbudte mentorordning ligger i krydsfeltet mellem socialt arbejde, uddannelse, personlig udvikling og administrationsopgaver forbundet hermed. Da værdien af en kontrakt på 1 år ligger under denne tærskelværdi, vil kontrakten dermed ikke være udbudspligtig.

Det er i øvrigt Aarhus Kommunes vurdering, at den eksisterende kontrakt med Mercuri Urval A/S kan forlænges med hjemmel i udbudslovens § 183. Betingelserne i udbudslovens § 183 er opfyldt, da kontrakten videreføres på uændrede vilkår, således at kontraktens overordnede karakter ikke ændres, og da værdien af ændringen ikke overstiger den oprindelige kontraktværdi med mere end 50 %. Behovet for ændringen har endvidere ikke kunne forudses af Aarhus Kommune. Behovet er således opstået som følge af en politisk beslutning i oktober 2020, om at mentorordningen skal ophøre i sin nuværende form pr. 1. januar 2022, hvorefter ordningen enten skal hjemtages eller indarbejdes i andre af Aarhus Kommunes aktiviteter. Dette medfører, at Aarhus Kommune har behov for at forlænge den oprindelige kontrakt med et år, således at denne udløber ved udgangen af 2021.

Det vil således være forbundet med såvel væsentlige ulemper som omkostninger for både Aarhus Kommune og brugerne af mentorordningen at foretage et genudbud af ordningen for en kontraktlængde på kun 1 år. Dette er således reelt ikke en mulighed for Aarhus Kommune. Det er herefter Aarhus Kommunes vurdering, at den eksisterende kontrakt tillige kan forlænges med et år med hjemmel i udbudslovens § 183.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mercury Urval A/S
Plaats: Hellerup
NUTS-code: DK02 Sjælland
Land: Denemarken
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 900 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@erst.dk
Telefoon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadres: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges klagegebyr på 20 000 DKK..

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadres: Carl Jacobsensvej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 417150000
Internetadres: https://www.kfst.dk/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020