Diensten - 578533-2020

01/12/2020    S234

Polen-Mielec: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 234-578533

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Mielec
Postadres: ul. Żeromskiego 26
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 39-300
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Basiak
E-mail: Malgorzata.Basiak@um.mielec.pl
Telefoon: +48 177874121
Fax: +48 177874015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mielec.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie, będących własnością Gminy Miejskiej Mielec, dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielca w 2021 r.

Referentienummer: ZP.271.42.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie, będących własnością Gminy Miejskiej Mielec, dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielca w 2021 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 252 500.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miejska Mielec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W okresie występowania warunków zimowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia czynnej akcji zimowej w zakresie, w szczególności:

1) Zimowego utrzymania 155,627 km dróg. Wykaz dróg do zimowego utrzymania wraz z określeniem standardu odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do umowy,

2) Zimowego utrzymania chodników i placów o łącznej powierzchni 150 940 m2 oraz parkingów o łącznej powierzchni 80 492 m2 – wykaz chodników i placów stanowi załączniki nr 2 do umowy, a wykaz parkingów stanowi załącznik nr 3 do umowy.

W okresie niewystępowania warunków zimowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia biernej akcji zimowej w zakresie, w szczególności:

1) zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym;

2) utrzymania dróg, chodników, parkingów, ścieżek, placów i alejek;

3) do pozostawania w tzw. gotowości do działania.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania dodatkowych prac szczegółowo opisanych we wzorze umowy, na zlecenie Zamawiającego.

W przypadku niewystępowania warunków pogodowych, wskazujących na konieczność prowadzenia czynnej lub biernej akcji zimowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerwy w prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów.

.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki z uwagi na spełnienie wszystkich warunków wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielec w latach 2019–2020”.

2. Od udzielenie zamówienia podstawowego nie minęły 3 lata. Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego w dniu 31 grudnia 2018 r.

3. Zamówienie uzupełniające będzie powierzone do wykonania Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

4. Wartość szacunkowa zmówienia podstawowego została ustalona na kwotę 4 205 149,76 PLN netto (zamówienie podstawowe) + 2 252 500,00 PLN netto (zamówienie uzupełniające) = 6 457 649,76 PLN netto.

5. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie uzupełniające.

6. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym (ogłoszenie nr 2018/S 218-499250, opublikowane w Dz.U. UE w dniu 13 listopada 2018 r.).

7. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Postadres: ul. Wolności 44
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 39-300
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 252 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020