Diensten - 578533-2020

01/12/2020    S234

Polen-Mielec: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 234-578533

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Mielec
Postadres: ul. Żeromskiego 26
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 39-300
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Basiak
E-mail: Malgorzata.Basiak@um.mielec.pl
Telefoon: +48 177874121
Fax: +48 177874015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mielec.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie, będących własnością Gminy Miejskiej Mielec, dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielca w 2021 r.

Referentienummer: ZP.271.42.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 252 500.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Postadres: ul. Wolności 44
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 39-300
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 252 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding