Diensten - 578544-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Beaupréau-en-Mauges: Beheer van riolering

2020/S 234-578544

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mauges Communauté
Postadres: rue Robert Schuman, La Loge, CS 60111, Beaupréau
Plaats: Beaupréau-en-Mauges
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
Postcode: 49602
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Commande publique
E-mail: fcp@maugescommunaute.fr
Telefoon: +49 241717710
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.maugescommunaute.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour l’entretien et le contrôle des systèmes d’assainissement de la commune de Chemillé-en-Anjou

Referentienummer: 180013-01-CN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90480000 Beheer van riolering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accord-cadre pour l’entretien et le contrôle des systèmes d’assainissement de la commune de Chemillé-en-Anjou.

Perceel nr.: 1
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Accord-cadre pour l’entretien et le contrôle des systèmes d’assainissement de la commune de Chemillé-en-Anjou.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 29
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 180013-01-CN
Perceel nr.: 1
Benaming:

Entretien des ouvrages d'assainissement

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SARP Ouest
Postadres: ZI du Cormier – rue de Chevreul
Plaats: Cholet
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
Postcode: 49300
Land: Frankrijk
E-mail: sarpouest.cholet@groupe-sarp.com
Telefoon: +33 241306011
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90480000 Beheer van riolering
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG0 Pays de la Loire
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien et contrôle des systèmes d'assainissement — lot 1: entretien des ouvrages.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 41
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SARP Ouest
Plaats: Cholet
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
Postcode: 49300
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

La modification a pour objet l’insertion de nouveaux prix dans le bordereau contractuel des prix et la prolongation du délai d’exécution du marché, soit une date de fin de marché au 31.12.2020.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

La modification est rendu nécessaire à la suite du transfert de la compétence assainissement à Mauges Communauté, le 1.1.2020, et à la volonté d’optimiser à terme la gestion des prestations du service par un marché alloti unique sur l’ensemble du territoire.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR