Diensten - 578563-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Madrid: Reparatie en onderhoud van koelinstallaties

2020/S 234-578563

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro
Nationaal identificatienummer: S2830158H
Postadres: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro
E-mail: contratacionjiaecentro@et.mde.es
Telefoon: +34 917741740
Fax: +34 917741902
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BxL%2BJUo%2Bqpg%3D
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BxL%2BJUo%2Bqpg%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento preventivo, conductivo, legal e inspecciones reglamentarias de instalaciones de climatización

Referentienummer: 2003818010900
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1. Comunidad de Madrid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES4 CENTRO (ES)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Lote 1. Comunidad de Madrid.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 730
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2003818010901
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote 1. Comunidad de Madrid

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Veolia Servicios Lecam, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28233922
Plaats: Madrid (Centro)
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 192 597.46 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES4 CENTRO (ES)
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1. Comunidad de Madrid.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 730
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 192 597.46 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Veolia Servicios Lecam, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28233922
Plaats: Madrid (Centro)
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Prórroga prevista PCAP.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Prórroga prevista PCAP.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 192 597.46 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 288 896.19 EUR