Diensten - 578573-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 234-578573

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35618302
Postadres: Fényes Elek utca 7–13.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Falucskai Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Telefoon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kozut.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mercedes gyártmányú tehergépjárművek karbantartása

Referentienummer: EKR001057722018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Karbantartás Csongrád megyei régióban

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

Csongrád megye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A Magyar Közút Nonprofit útfenntartási feladataihoz szükséges, saját tulajdonú 26 db Mercedes-Benz gyártmányú 3,5 to feletti Atego, Axor, Actros, Arocs típusú tehergépjármű garanciális időszak alatti – azonban a garancia körébe nem tartozó javítása, karban-tartása és szervízelése – és garanciális időn túli járművek javítása, karbantartása és szervizelése, illetve a kapcsolódó- és az azoktól független alkatrész ellátás biztosítása a rendelkezésre álló 24 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő járművek javítását is vállalnia kell, ha a jelen részben lévő gyártmánnyal megegyezik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyel-met, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmá-nyú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az aján-latában igazolnia kell.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 177-431866

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Karbantartás Csongrád megyei régióban

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_52449260
Postadres: Kárpát utca 21.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1133
Land: Hongarije
E-mail: info@pappas.hu
Telefoon: +36 14512200
Internetadres: http://www.pappas.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 24 000 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás dátuma: 2020.11.24.

A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

Csongrád megye

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Magyar Közút Nonprofit útfenntartási feladataihoz szükséges, saját tulajdonú 26 db Mercedes-Benz gyártmányú 3,5 to feletti Atego, Axor, Actros, Arocs típusú tehergépjármű garanciális időszak alatti - azonban a garancia körébe nem tartozó javítása, karban-tartása és szervízelése - és garanciális időn túli járművek javítása, karbantartása és szervizelése, illetve a kapcsolódó- és az azoktól független alkatrész ellátás biztosítása a rendelkezésre álló 24 000 000,-Ft keretösszeg erejéig.

Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő járművek javítását is vállalnia kell, ha a jelen részben lévő gyártmánnyal megegyezik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyel-met, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmá-nyú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az aján-latában igazolnia kell.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 26 000 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_52449260
Postadres: Kárpát utca 21.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1133
Land: Hongarije
E-mail: info@pappas.hu
Telefoon: +36 14512200
Internetadres: http://www.pappas.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Az Eredeti Szerződés keretösszege került megemelésre 10 %-ot nem meghaladó mértékben, továbbá az Áfa törvény változása okán, a pénzügyi teljesítésigazolás szabályai kerültek a jogszabályi változásokhoz igazításra.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Az Eredeti Szerződés 24 hónapos időbeli hatálya 2021. augusztus 22. napján telik le. A szerződésmódosítási igény felmerülésekor rendelkezésre álló keret csekély összegű volt, így ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt esetlegesen felmerülő további karbantartási, javítási feladatokra nem áll rendelkezésre elegendő összeg Megrendelő számára, hogy további szolgálatást vehessen igénybe.

Jelen esetben a PTI kiállításának szabályai az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 2020. július 1. napjától hatályos változásai, így különösen a számlakibocsátás szabályainak (Áfa törvény 163.§) változásai adnak okot.

A jogszabályi környezet változása tehát olyan előre nem látható körülmény, amely indokolttá tette a Megrendelő által kibocsátandó PTI szabályainak módosítását a hatályos törvényi rendelkezésnek megfelelően.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 26 000 000.00 HUF