Diensten - 578575-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Gezondheidsdiensten

2020/S 234-578575

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Casa Națională de Pensii Publice
Nationaal identificatienummer: 13574005
Postadres: Str. Latină nr. 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020793
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marilena Zlate
E-mail: savin.mitranescu@cnpp.ro
Telefoon: +40 213162664
Fax: +40 213169281
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cnpp.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de tratament balnear, cazare şi masă pentru beneficiarii biletelor eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice în perioada 2020-2022

Referentienummer: 13574005_2020_PAAPD1122826
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lacu Sărat

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
55100000 Hoteldiensten
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
85141200 Diensten verleend door verpleegkundigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO221 Brăila
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul/locatia prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Numar minim locuri acord-cadru = 4 290.

Numar maxim locuri acord-cadru = 12 870.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 32
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 105/DB
Perceel nr.: 8
Benaming:

Costinești

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
02/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Centrul de Diagnostic și Tratament Recuperator „Sf. Elena de la Mare”
Nationaal identificatienummer: 30494011
Postadres: Str. Mănăstirii nr. 141A
Plaats: Costinești
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 907090
Land: Roemenië
E-mail: cmcostinesti@gmail.com
Telefoon: +040 745081740
Fax: +040 0241839105
Internetadres: www.cmcostinesti.ro
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 220 320.00 RON

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Casa Națională de Pensii Publice, Direcția generală juridică și control
Postadres: Str. Latină nr. 8, sector 2
Plaats: București
Postcode: 020793
Land: Roemenië
E-mail: lucian.ghenoiu@cnpp.ro
Telefoon: +40 213162664
Fax: +40 213162664
Internetadres: www.cnpp.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8. Costinesti:

— numar minim locuri acord-cadru = 176;

— numar maxim locuri acord-cadru = 528.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 32
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 172 863 340.20 RON
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Centrul de Diagnostic și Tratament Recuperator „Sf. Elena de la Mare”
Nationaal identificatienummer: 30494011
Postadres: Str. Mănăstirii nr. 141A
Plaats: Costinești
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 907090
Land: Roemenië
E-mail: cmcostinesti@gmail.com
Telefoon: +040 745081740
Fax: +040 0241839105
Internetadres: www.cmcostinesti.ro
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Diminuarea contractului nr. 105/DB/2.7.2020 prin actul aditional nr. 268/DB/6.11.2020 prin anularea seriilor 18 si 19 si diminuarea seriilor 12-14 din cauza problemelor produse de prezenta virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: diminuarea contractului nr. 105/DB/2.7.2020 prin actul aditional nr. 268/DB/6.11.2020 prin anularea seriilor 18 si 19 si diminuarea seriilor 12-14 datorita problemelor produse de prezenta virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei. Majorarea pretului contractului este de: -27,5 % din pretul contractului initial.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 172 923 928.20 RON
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 172 863 340.20 RON