Diensten - 578585-2020

01/12/2020    S234

Finland-Lappeenranta: Medische praktijken

2020/S 234-578585

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0725937-3
Postadres: Valto Käkelän katu 3
Plaats: Lappeenranta
NUTS-code: FI1C5 Etelä-Karjala
Postcode: FI-53130
Land: Finland
E-mail: eksote.hankinnat@eksote.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eksote.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kuntoutuksen lääkäripalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121000 Medische praktijken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Yleislääkäripalvelut

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121000 Medische praktijken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Yleislääkäripalvelut / lääkäriopiskelija

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121000 Medische praktijken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geriatrian erikoislääkäripalvelut

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121000 Medische praktijken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fysiatrian erikoislääkäripalvelut

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121000 Medische praktijken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Yleislääkärin tai erikoislääkärin palvelut lääkäriltä, jolla on palliatiivinen erikoispätevyys

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121000 Medische praktijken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins