Werken - 578617-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Linköping: Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie

2020/S 234-578617

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationaal identificatienummer: 556004-9727
Postadres: Box 1500
Plaats: Linköping
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 581 15
Land: Zweden
Contactpersoon: Mattias Wåtz
E-mail: mattias.watz@tekniskaverken.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tekniskaverken.se
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mjölby-Svartådalen Energi AB
Nationaal identificatienummer: 556093-1593
Plaats: Mjölby
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Land: Zweden
E-mail: kundservice@mse.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mse.se/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftylvyved&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftylvyved&GoTo=Tender
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eldfasta infordringar vid produktionsanläggningar 2020

Referentienummer: 20/157
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259300 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av eldfasta infodringar till Tekniska verken i Linköping AB (publ) och Mjölby Svartådalen Energi AB

Upphandlingen syftar till att ge B en leverantör vilken effektivt och med bästa metoder kan utföra arbeten med god kvalitet och kvalitativa material inom området eldfasta infodringar i koncernens förbränningspannor av olika typer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 96 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
45343100 Aanbrengen van brandwering
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linköping

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av eldfasta infodringar till Tekniska verken i Linköping AB (publ) och Mjölby Svartådalen Energi AB

Upphandlingen syftar till att ge B en leverantör vilken effektivt och med bästa metoder kan utföra arbeten med god kvalitet och kvalitativa material inom området eldfasta infodringar i koncernens förbränningspannor av olika typer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 30/04/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

6 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Aktiebolag

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/04/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Upphandlingen kan överprövas fram till tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslut meddelats.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020