Werken - 578618-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2020/S 234-578618

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Electricity Supply Board (ESB)
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: 2 Gateway, East Wall Road
Plaats: Dublin 3
NUTS-code: IE0 IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Audrey O'Keeffe
E-mail: audrey.okeeffe2@esb.ie
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.esb.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/377
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178742&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178742&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design, Supply, Build, Install, Test, Configuration and Commissioning of a Private LTE Core Network and Radio Access Network (RAN)

Referentienummer: SSCON5227
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting entity intends to procure a framework agreement for the supply of a solution for the design, supply, build, install, test, configuration and commissioning of a private LTE core network and radio access network (RAN), provision of CPE, training and ongoing support for the infrastructure and equipment.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
51300000 Installatie van communicatie-uitrusting
32412100 Telecommunicatienetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE0 IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting entity intends to procure a framework agreement for the supply of a solution for the design, supply, build, install, test, configuration and commissioning of a private LTE core network and radio access network (RAN), provision of CPE, training and ongoing support for the infrastructure and equipment. The equipment must be 3GPP Band 87 compliant and capable of operating in ESB’s licensed spectrum range (410 — 414 MHz and 420 — 424 MHz). The equipment must operate in FDD in accordance with ESB’s spectrum license.

It is proposed that the framework agreement will include:

Design and build equipment and services:

• supply of all necessary core and RAN equipment;

• supply of LTE core and RAN network monitoring and management platform;

• supply of LTE core, RAN and CPE device/element monitoring and management platform;

• LTE RAN network radio plan;

• design, build, install, test, configuration and commissioning of the private LTE core and RAN network, interconnecting with ESB’s existing fibre and microwave infrastructure;

• design, build, install, test, configuration and commissioning of all network and device monitoring and management platforms;

• training on LTE core and RAN network management;

• training on CPE device management;

• training on fault diagnostics and rectification of faults and issues with core network, RAN and CPEs.

Ongoing supply of equipment:

• supply of CPE equipment;

• supply of additional core and RAN equipment;

Ongoing support and services:

• support services for core, RAN and CPE;

• all licences required to operate software;

• all firmware upgrades and security patching required throughout the lifecycle of the network;

• ongoing design, configuration and deployment services for additions or modifications to the LTE core and RAN network.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Applicants will be assessed on the quality of their responses to the criteria and rules outlined in the qualification questionnaire and at least the top scoring 5 firms will be invited to tender, subject to than number qualifying.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

At the date of issuing this PQQ it is envisaged that the framework agreement will be for an initial duration of 3 years with an option to extend be a further 2 years and a final 2 years (a potential 7-year framework).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please refer to the individual instructions for submission of bids relevant to each tender issued via the system.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

Eventuele minimumeisen:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

Eventuele minimumeisen:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Will be specified in RFT.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Will be specified in RFT.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

As stated in procurement qualification questionnaire (PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie using RFT ID 180784.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Will be specified in RFT.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) It is our intention to use the Irish Government Procurement portal (www.etenders.gov.ie) for this competition. Access to this Portal is free of charge. Interested parties must formally register their expression of interest for this competition on eTenders before they can gain access to the PQQ documentation. All information relating to and including the pre-qualification documents, any clarifications and changes will be issued/published via this portal. The contracting entity will not accept responsibility for information relayed (or not relayed) via third parties.

2) This is the sole call for competition for this service.

3) The contracting entity will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers.

4) Contract award will be subject to the approval of the competent authorities.

5) It will be a condition of award that candidates are tax compliant.

6) If for any reason it is not possible to admit to the framework agreement one or more of the tenderers invited following the conclusion of this competitive process, or having awarded a contract under the framework agreement, the contracting entity reserves the right to invite the next highest scoring tenderer to join the framework agreement and/or deliver the contract as appropriate to the

Circumstances pertaining to the framework.

7) At its absolute discretion, the contracting entity may elect to terminate this procurement process, the framework agreement or any contract awarded under the framework agreement at any time.

8) Please note in relation to all documents, that where reference is made to a particular standard, make, source, process, trademark, type or patent, that this is not to be regarded as a de facto requirement. In all such cases it should be understood that such indications are to be treated strictly and solely for reference purposes only, to which the words ‘or equivalent’ will always be appended.

9) Without prejudice to the principle of equal treatment, the contracting entity is not obliged to engage in a clarification process in respect of questionnaires with missing or incomplete information. Therefore, candidates are advised to ensure that they return fully completed questionnaires in order to avoid the risk of elimination from the competition.

10) At section II.2.9) we have indicated that five will be invited to tender, please note that the contracting entity reserves the right to invite at least 5 subject to that number qualifying.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Chief Registrar
Postadres: Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin 7
Land: Ierland
Telefoon: +353 18886000
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020