Werken - 578619-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Cork: Civiele techniek voor veiligheidsinstallaties

2020/S 234-578619

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ervia
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: P.O.Box 900, Webworks, Eglinton Street
Plaats: Cork
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Ervia Tenders
E-mail: tenders@ervia.ie
Telefoon: +353 214239000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ervia.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/376
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.etenders.gov.ie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.etenders.gov.ie
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20/057 - PQQ - SWSOS Security Upgrades

Referentienummer: 20/057
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222300 Civiele techniek voor veiligheidsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Design, construction, testing, commissioning of upgrades to security systems and enhancements to two existing Gas transmission stations and two existing compressor stations in Scotland. Installation of extensive (>1km) lengths of high specification security fencing and gates, incorporating perimeter intruder detection system, electric toppers, security lighting, CCTV & video analytics. Protect all sensitive information. Perform the roles of Principal Designer and Principal Contractor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32234000 Televisiecamera's voor gesloten televisiecircuits
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35121000 Beveiligingsuitrusting
35121300 Beveiligingsbenodigdheden
35125300 Veiligheidscamera's
45210000 Bouwen van gebouwen
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45312000 Installeren van alarmsystemen en antennes
45316100 Installeren van buitenverlichting
45342000 Plaatsen van hekwerk
48730000 Beveiligingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Scotland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, construction, testing, commissioning of upgrades to security systems and enhancements to two existing Gas transmission stations and two existing compressor stations in Scotland. Installation of extensive (>1km) lengths of high specification security fencing and gates, incorporating perimeter intruder detection system, electric toppers, security lighting, CCTV and video analytics. Protect all sensitive information. Perform the roles of Principal Designer and Principal Contractor.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

You must submit through the eTenders system before the deadline. It is very important that you commence the scanning and uploading of your response in a timely manner. Tenders that are not fully uploaded by the response deadline will not be accepted by the system.Please submit via the eTenders system not later than 12:00 local time on Monday 18 January 2021.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to tender documents available to download from www.etenders.gov.ie only.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Please refer to tender documents.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Requests to participate may be submitted by single entities or by groups of service providers. A group will not be required to convert into a specific legal form in order to submit a request to participate, but may if the Contracting Entity considers it necessary to ensure that the contract is carried out to its satisfaction, be required to do so prior to award of the contract. The Contracting Entity also reserves the right to contract with each member of the group on the basis of joint and several liability, or with one member of the group as a main contractor with a number of sub-contractors or on any other basis as the Contracting Entity considers appropriate.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As defined in the contract.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 146-360214
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Iers
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

You must submit through the etenders system before the deadline. The submission deadline is strict and no submissions will be possible after the date and time specified in the PQQ documents. Please note that all tenders are electronic, as such NO paper copies will be accepted or read. Please submit via the etenders system not later than 12:00 hrs local time Monday 18 January 2021.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: The Four Courts
Plaats: Dublin
Postcode: 7
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886000
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award of Contracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particular Regulation 7 and 10(2)).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020