Werken - 578622-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Klagenfurt: Bouwen van verdeelstation

2020/S 234-578622

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KNG-Kärnten Netz GmbH
Postadres: Arnulfplatz 2, Postfach 200
Plaats: Klagenfurt
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 9020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Julian Brunner
E-mail: julian.brunner@kelag.at
Telefoon: +43 4635251379
Fax: +43 463525951379
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kelag.at
Adres van het kopersprofiel: http://kelag.vemap.com
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://kelag.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=335
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://kelag.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://kelag.vemap.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projekt UW 10 Klagenfurt - Lieferung u. Montage Stahlbau u. Primärtechnik

Referentienummer: 2020-98
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232220 Bouwen van verdeelstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Herstellung, Lieferung und Montage von Stahlkonstruktionen. Lieferung und Montage der Primärtechnik sowie Engineeringdiensleistungen. Siehe TNU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT21 Kärnten
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kärnten-Klagenfurt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Herstellung, Lieferung und Montage von Stahlkonstruktionen. Lieferung und Montage der Primärtechnik sowie Engineeringdiensleistungen. Siehe TNU.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 7
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 26/11/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Kärnten
Postadres: Fromillerstraße 20
Plaats: Klagenfurt am Wörthersee
Postcode: 9020
Land: Oostenrijk
E-mail: post.lvwg@ktn.gv.at
Telefoon: +43 46354350
Fax: +43 4635435029
Internetadres: http://www.lvwg.ktn.gv.at/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020