Werken - 578626-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Werktuigbouwkundige installaties

2020/S 234-578626

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wiener Linien GmbH & Co KG
Nationaal identificatienummer: 9110016084503
Postadres: Erdbergstraße 202
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Markus Ehn
E-mail: markus.ehn@wienerlinien.at
Telefoon: +43 1790968601
Fax: +43 1790968009
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wienerlinien.at
Adres van het kopersprofiel: https://wstw.vergabeportal.at
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung

Referentienummer: WL-B68-F-1004-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130 Wien
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-012463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zum Schutz der Vertraulichkeit werden die Planunterlagen nur denjenigen Bewerbern zur Verfügung gestellt, die sich für die 2. Stufe dieses Verfahrens qualifiziert haben und damit zur Angebotslegung eingeladen sind.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1190
Land: Oostenrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020