Werken - 578626-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Werktuigbouwkundige installaties

2020/S 234-578626

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wiener Linien GmbH & Co KG
Nationaal identificatienummer: 9110016084503
Postadres: Erdbergstraße 202
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Markus Ehn
E-mail: markus.ehn@wienerlinien.at
Telefoon: +43 1790968601
Fax: +43 1790968009
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wienerlinien.at
Adres van het kopersprofiel: https://wstw.vergabeportal.at
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung

Referentienummer: WL-B68-F-1004-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130 Wien

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-012463

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage von 38 Fahrtreppen für die Verlängerung der U2 und U5 inkl. 25 Jahre Vollwartung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020