Werken - 578627-2020

01/12/2020    S234

Polen-Starachowice: Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties

2020/S 234-578627

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
Postadres: Na Szlakowisku 8
Plaats: Starachowice
NUTS-code: PL721 Kielecki
Postcode: 27-200
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Malinowska Majewska
E-mail: e.majewska@zecstar.pl
Telefoon: +48 668295267
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zecstar.pl/
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach

Referentienummer: ZEC/3/07/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251000 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn.

„Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”, zlokalizowanej na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach. Na działce o numerze ewidencyjnym 769/2, obręb

07 Starachowice, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego, wykazu oraz możliwości dostawy na podstawie osobnej umowy części zamiennych i zapasowych oraz przeprowadzeniem szkoleń. Inwestycja jest przeznaczona do termicznego przekształcania

paliwa alternatywnego, pochodzącego z odpadów innych niż niebezpieczne, pracującą w wysokosprawnej kogeneracji o mocy wyjściowej brutto 1,86 MWe i 7,83 MWt i maksymalnej mocy w paliwie 12,9 MW (dalej „Inwestycja”).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

PL721

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn.

„Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”, zlokalizowanej na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach. Na działce o numerze ewidencyjnym 769/2, obręb

07 Starachowice, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wraz z zapewnieniem serwisu

gwarancyjnego, wykazu oraz możliwości dostawy na podstawie osobnej umowy części zamiennych i zapasowych oraz przeprowadzeniem szkoleń. Inwestycja jest przeznaczona do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego, pochodzącego z odpadów innych niż niebezpieczne, pracującą w wysokosprawnej

kogeneracji o mocy wyjściowej brutto 1,86 MWe i 7,83 MWt i maksymalnej mocy w paliwie 12,9 MW (dalej „Inwestycja”).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 142-350454
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno:

1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3. określać żądanie oraz

4. wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020